Lagregler fångst

Lagregler om fångst med fällor i Sverige finner du i Jaktkförordningen
samt i Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2013:14

Följande bestämmelser är viktiga att känna till:

Endast fällor som är typgodkända av Naturvårdsverket får användas. Ett typgodkännande betyder att fällan genomgått tester både kliniskt i laboratorium och ute i fält. Då det gäller slagfällor undersöker man var slaget träffar och hur snabbt djuret dör. Försöksdjuren obduceras för att mer exakt fastställa verkan på inre organ mm.
När det gäller fällor för levandefångst innehåller typgodkännandet specifierade krav på tillräckligt utrymme i fångstrummet. Materialet till fällan specifieras ifråga om dimension och hållfasthet. Vidare ska utförandet vara så att fångat djur inte kan ådra sig skador inne i fällan.
Om fällan klarar testet utfärdas ett skriftligt typgodkännande.
Kraven om typgodkännande har varit nytttiga för teknikutvecklingen och gett oss bättre fångstredskap.
Alla fällor ska vara märkta med typgodkännandebeteckning samt ägarens namn och adress.
Fällor för levandefångst ska vittjas minst en gång varje dygn. Minken har visat sig vara speciellt känslig för stress i levandfångstfällor och utvecklar blödande magsår efter kort tid. Därför kräver lagen att levandefångsfällor för mink vittjas minst två gånger per dygn. Detsamma gäller vid fångst av vildsv,in.

Ett djur som fångats i en levandefångstfälla måste omedelbart avlivas eller frisläppas. Det är alltså olagligt att ta djuret levande ur fällan för att t.ex föda upp det.
Om du har en typgodkänd fälla men får ett djur i fällan som fällan inte är typgodkänd för och jakttid gäller för det djuret får det avlivas enligt regler om s.k. bifångst

För användning av dödande slagfällor gäller dessutom följande:

Fällor för mink och mård skall ha ett ingångshål som får vara högst 70 mm för mink och 90 mm för mård.
Om fällan placeras på mark ska avståndet från ingångshålet till trampplatta vara minst 30 cm. (IHJÄL- mink uppfyller detta krav.) Om konstruktionen inte är sådan ska löstagbar ingångstunnel placeras framför ingångsöppningen. Tunneln ska ha minst 30 cm längd och invändigt mått 10×12 cm. För fällor som gillras i träd minst 1,5 meter ovan mark behövs inga ingångstunnlar.
Reglerna om ingångshål och avstånd till utlösningsanordning syftar till att fällan ska vara säker för hundar och andra djur samt barn.
Fälla med trampgiller får inte betas på trampplattan och betesgillrade fällor får endast ha bete på beteskroken.
Speciellt mården kan ibland försöka ta betet med tassen . Risken för felfångst – d.v.s att slaget träffar fel – ökar om fällan betas på fel sätt. Mårdfällor med betesgillring bör man alltid sätta lodrätt på trädstammen eller på en lutande slana i ungefär 45 graders vinkel. Då tvingas mården hålla sig fast med tassarna och ta betet med munnen. Trampavgillrade fällor fungerar bäst i horisontal position.

All jakt ska bedrivas så att inga djur orsakas onödigt lidande. Det är ditt ansvar som jägare och fångstman att leva upp till det kravet.

Använd inget annat än typtestade och godkända fällor och lär dej hantera och gillra din fälla på rätt sätt.