Användarerfarenheter av vildsvinsfällan Sinkabirum Kombi L112

Undersökningsmetod.
Frågorna har skickats ut till ett antal användare med E-mail eller post. Inkomna svar numrerats och arkiveras. I redovisningen nedan anges endast svaret på frågorna.
E-mail adress eller annan adress eller underskrift anges ej. Samma förfarande tillämpas om svaren redovisas till myndighet.
Detta för att förhindra att uppgifter hamnar hos ”djurvänner” av den sort som sågar sönder jakttorn eller bränner upp jaktskyttebanor mm.
Om namn på enskilda personer angetts i svaren har namnen ersatts med bokstäverna NN

Användarerfarenheter av vildsvinsfällan Sinkabirum Kombi L112.
Insamlade från åren 2012 och 2013

1.Hur många år har du haft din vildsvinsfälla?

2.Hur många vildsvin har du fångat och hur stor del av dem har varit grisar över 60 kg?

3.Naturvårdsverket skriver: ”Förhöjda temperaturer inuti fångstredskap kan medföra en ökad risk för höga stressnivåer Förbud mot att använda fångstredskapet under vår- och sommarmånaderna samt under dagtid är nödvändigt för att minska denna risk.” Hur bra eller dåligt stämmer detta med dina erfarenheter?

4. Vad anser du om Naturvårdsverkets beslut och motivering till att endast tillåta fångst av årsungar i fälla?

5. Christer Pettersson är handläggare och vildsvinsexpert på Naturvårdsverket. I en intervju i tidningen Vildsvin säger han att ”Fällor blir aldrig en stor metod för att få ner stammen”. Vad anser du om det uttalandet?

6. På bifogad pdf-fil kan du läsa Naturvårdsverkets krav för typgodkännande av vildsvinsfälla Som synes är inskränkningar och villkor helt andra än de som gäller nu.
Vad anser du om det och hur bedömer du att det här förändringarna kommer att påverka möjligheterna att minska vildsvinsstammen genom fångst?


1
Tack för värdefull info! Tyvärr har jag inte byggt färdigt fällan ännu, men kan konstatera att vildsvinen blir bara fler och fler. Jag tror inte politiker och myndigheter har fattat vilket enormt problem som kommer om inget görs i tid. Vad jag förstår kommer inte vuxna djur att luras in i fällan så det problemet är löst. Rätt använda kan fällor bli ett viktigt sätt att hålla stammen nere! Det vore värdefullt att få del av vad andra med fungerande fällor erfarit. Lycka till med fortsatt typgodkännande!

2
Svar; 1 Det är tredje säsongen jag använder fällan.
2 16 st ,ingen över 60 kg.
3 Det är ingen större risk för förhöjda temperatuer eftersom fällan är placerad på skuggig plats.
4 Onödigt eftersom vuxna djur inte går i fällan.
5 Stämmer nog , men viktigt som komplement till drev och vakjakt.
6 Naturvårdsverket är fel ute ,villkor och inskränkningar bör minska för att kunna påverka vildsvinsstammen.

3
Här nedan kommer de svaren du efterfrågar:
1: 1.5 år
2: 0 grisar
3: Naturligtvis ska fällan ställas på en skuggig plats, så tempen inte blir hög i den vid igenslagning. Naturligt ställe under ett träd, inte mitt ute på en åker.
4: Vid samtal med jaktkollegor runt om i bygden(norra Skåne) är det i stort sett bara årsgrisar som går in i fällorna. En jaktgranne fick in två samtidigt en natt, och när han tittade till fällan på morgonen sov bägge årsgrisarna i den. Ingen som helst stress!
5: Stämmer. Jakt med hund är svårt, men det ger mycket bättre resultat än fällfångst.
6: Förslaget som lagts omöjliggör i stort sett fångst med fälla. Att endast fånga nattetid ( vilket det i de flesta fall idag görs, eftersom det är då grisarna rör på sig för födosök), verkar i det förståne vettigt, men sen inser ju den vane jägaren att det inte går att gillra och avgillra fällan två gånger dagligen – då är det aldrig nån gris som går i närheten av fällan. Det verkar vara en ren skrivbordsprodukt. Förslaget betyder ju också att om fällan slår igen klockan två på natten, måste jag som jägare köra dit senast klockan fyra, vilket verkar vara befängt. Grisen har ju lagt sig då för att sova i mörkret i fällan.

4
Hej. Eftersom jag haft bara haft mina fällor i ett par månader blir inte alla
svar så tydliga. .
1. Jag har haft mina två fällor i två månader.
2. Jag har inte fångat några vildsvin ännu eftersom jag inte hunnit montera fällorna.
3. Vildsvin trivs där det är dunkelt och gömmer sig gärna i t.ex. granskog på dagen. En fälla placerad på sådana platser, där den inte solbelyses, kan inte rimligen ge mer än en obetydlig stegring av temperaturen jämförlig med om svinet rört sig ut i mindre kompakt vegetation.
4. Av myndighetens ordval framstår det som att fällfångst av vuxna djur inte ska tillåtas endast eftersom det inte kan uteslutas att vuxna djur kan tänkas  skada sig. Bör man alltså av samma skäl inte tillåta biltrafik eftersom det inte kan uteslutas att den är farlig eller finns det några positiva argument för att fångst av vuxna vildsvin inte bör tillåtas?
5. Jag anser att med de regler som Naturvårdsverket föreslår kommer detta uttalande att bli en självuppfyllande profetia. Detta sätter mig i en ohållbar situation eftersom jag inte hinner hålla efter stammen enbart genom andra jaktmetoder och samtidigt driva ett jordbruk. Vildsvinsstammen i området där min gård är belägen ställer redan till stora markskador och växer ännu i antal
6. Se. fråga 5.

5
1. 4 år
2. 6 vildsvin fångade. Bara ett av dessa vägde lite över 60 kg.
3. Jag har bara brukat fällan kortare tider under vinterhalvåren. Vildsvin går inte i fällan dagtid. Någon stress har jag inte märkt av.
4. Hur i helvete ska man kunna styra detta. Ska man sätta upp en skylt. ENDAST ÅRSUNGAR ÖNSKVÄRDA.
5. Alla metoder måste till.6. Förutsättningarna att fånga vildsvin kommer att försämras.Jag har ett larm på fällan.

6
Bra initiativ, de nya reglerna skulle inskränka effektiviteten av fällorna, LRF måste rimligtvis ha synpunkter på detta förslag.
1. 4 år?
2. 0. Fällan har endast använts sporadiskt när det varit problem. Vi har dock inte lyckats fånga någon gris under den tiden.
3. Jag har inga erfarenheter att gå på, men rimligtvis vittjar man fällan på morgonen. Risken att nattaktiva djur skulle gå i fällan under dagtid är mycket liten.
4. I praktiken blir detta mycket svårt. Fällorna skulle då behöva byggas om så att större grisar fysiskt inte kommer in i fällan. Problemgrisar är ofta en kull med fjolårsgrisar utan ledare.
5. Grisar är kloka djur, och kommer att lära sig att fällan är farlig. Att förlita sig helt på fälla är inte en god idé.
6. Rent praktiskt är villkoren inte lätta att uppfylla. Levande-fällor för andra djur kräver vittjing 2 gånger per dag – varför skulle det krävas utökade regler för vildsvin? Är det rimligt att folk ska gå upp innan solens uppgång för att stänga en fälla för nattaktiva djur?  Lycka till Evald!

7
1. Jag har haft min fälla i 1 år.
2. Jag har fångat 3 st och ingen har vägt över 60 kg.
3. Till och börja med placerar väl ingen människa sommartid en fälla så att den utsetts för direkt solljus, det är först då man kan få för höga temperaturer ( +18 c ), frånsett dagar alt. tiden då medleltemperaturen överstiger densamma. Vid för varm väderlek under sommaren andvänder jag inte fällan, dom djur som jag har fångat har absolut inte visat några tecken på stress, dom har varit väldigt lugna och vid samtliga tillfällen har dom när jag har öppnat inspektionsluckan legat och vilat sig.  Jag tycker förövrigt att berörda parter skall ställa resonemanget i relation till en vägtransport av djur,  exempelvis mellan södra norrland och norra Tyskland  ifråga om tider, temperaturer, stress mm.
4. Det reglerar sig självt större djur än årsungar går inte i fällan.
5. Ja, det beror ju helt och hållet på hur stor stammen kommer att bli. Fälfångst är ett bra sett att reglera stammen på, samtidigt som man har dom under uppsikt, om man upptäcker att stammen börjar bli för stor, ja då är det till att ta fram bössan.
6. Det här med foder tycker jag är bara nys,  lodjur eller räv går inte i en fälla där det luktar svin, men för säkerhetsskull skulle det levereras så pass mycket svin urin mm tillsammans med fällan så att man snabbt kunde vittra in den ordentligt.

8
Jag svarar obketivt från min sida angående ditt mail. Det jag högst anser osannolikt är att ett beslut på godkännande kan dras tillbaka. Jurist borde kunna hjälpa dig i frågan. Anser det löjligt då en producent favoriseras och kundens val av fälla försvåras.
1. Jag har haft min fälla i 4 år.
2. Endast ett vildsvin har fångas då en brungris. De äldre går inte in i fällan. Har haft flera grävlingar som har utlöst fångst. Släppta alla av markägaren.
3. Då jag har sågat ut luft hål i fällan så har jag gjort vad jag kan. Kan det inte vara så att ljuset då stressar en fångad gris då den får stimuli av ljuset. Vad säger forskningen. Fakta?
4. Anser det konstigt då de större grisarna inte gärna går in i fällan, om de skulle fångas så kan man ju släppa ut i friheten igen.
5 Att markägare samt jakträttsinnehavare har en större möjlighet att decimera stammen vid problematik anser jag det är fel det uttalandet.
6. Vilka normala människor har tid att åka flera mil på natten och då inom två timmar för avlivning i fällan. Skall man arbeta så kommer detta lagförslag att inte följas av alla. Regler som inte kan följas helt ut är förkastat. Att vittja fällan villka åker ut och aktiverar fällan på sena kvällen och får gå upp mitt i natten för att avgillra den. Kanske ett fåtal av jägarna som har fälla kommer göra efter direktiv. Min egen sinkabirum är öppen och säkrad då jag inte i nuläget kan följa gällande regler. Är märkt efter typgodkännande mm

9
Fråga 1.  1 år.
2. 11 st, 1 st.
3. Visst blir det varmt under sommarmånaderna, men dom som jag har fångat ligger ner och vilar när man smyger fram till fällan.
4. Dumt, nu har jag bara fått en över 60 kilo, men den satt och var helt lugn när jag kom fram.
5. Helt felaktigt, jag har inte lyckats få vildsvin på något annat sätt, samt även flera vid samma tillfälle.
6. Man kan ju inte med bästa vilja påstå att det blir enklare, det är ju redan nu ganska mycket passande. Om vi skall ha ned stammen så är ju inte det här rätt väg att gå.

10
1.         En fälla i fem á sex år, samt en i tre á fyra år.
2.         Ungefär 10 grisar och ingen över 60 kg.
3.         Det finns ingen stressnivå över huvud taget och en viss höjd temp.nivå på verkar inte grisarna alls.
4.         Ett beslut, som visar hur oerhört dåligt insatta man är i frågan.
5.         NN borde veta, att fällfångst kräver en speciell kunskap. Dom som besitter denna kunskap och förmåga, kan fånga ansenliga mängder grisar. För övriga kan jag hålla med honom i bedömningen av metodens effekt.
6         När jag läser Naturvårdsverkets krav för att typgodkänna fällorna så förstår jag varför jägarna med NN i spetsen lyckats förhala tillstånden för fällorna.
¤  Årstidsbegränsningen är ju helt ”vansinnig” eftersom grisarna måste fångas när kullarna har ett visst utseende.
¤  Olämpliga djur kan väl släppas då man använder denna typ av fällor.
¤  Det finns många signaler, typ ”signalbräda” och man behöver inte försvåra mer än nödvändigt.
¤  Morgon och kväll räcker, men det ligger väl i sakens natur att fällan vittjas så fort den löst ut och är placerad på lämplig plats.
¤  Helt fel !  Däremot äter dom upp fällan !
¤  Det måste vara praktiska erfarenheter som styr dessa beslut och inte en massa byråkrater med ”nattgamla” kunskaper och som ofta inte vistats utanför tullarna. NN har en förmåga att bli expert på diverse djur. Hans kunskaper på vildsvin kom lika fort som de gjorde på älgarna under 80-talet

11
1. Ca. 1 år
2. 6 grisar varav en över 60 kg levande
3. Det stämmer till viss del men ser det inte som nåt problem då jag kollar fällan på morgonen.
4. Det är inte viktigt vad det är för någon gris så länge det inte är en sugga med kultingar.
5. Vi behöver alla metoder stora som små enligt min mening.
6. Jag har svårt att förstå hur man kan ändra ett typgodkännande. Enligt min mening så är fällan ett bra komplement till jakten för att minska skador som vildsvinen orsakar dagligen.

12
Svar angående vildsvinsfälla
1 Ett årJ
2 Jag har ännu inte fångat någon då vi endast haft någon ströv gris, men nu har det ökat i antal i omgivningen runt oss.
3 Med tillbehöret att vittja fällan med mobilen och för att kunna freda sig så måste vi få tillgång till fällan, då det är omöjligt att som lantbrukare med allt arbete kunna orka att även jaga vildsvin nattetid.
4 Jag hänvisar till svaret på fråga 3 vi måste få freda oss på alla tänkbara sätt om vi ska kunna ha en levande landsbygd.
5 Vi måste få använda alla tillåtna medel då många jägare tröttnar med tiden att jaga vildsvin.
6 Med tillvalet att kunna vittja fällan med mobilen torde det inte vara så stort problem med att ordna med larm.

13
Mina svar på frågorna:
1.        4 år
2.       4 svin, varav 1 runt 60 kg
3.       Fällan står i skugga i en tät granskog. Svinen har varit helt lugna och utan tecken på stress eller problem med värma. Onödig restriktion om fällan står rätt placerad. För lantbrukets del är nog fällfångst av kultingar vår och sommar viktig, där stammen måste minskas p.g.a. skador i grödorna.
4.       Onödig
5.       Fällfångst är ett bra komplement som verkligen behövs när det gäller vildsvin. Fällfångst är en viktig del av vår Nordiska jaktkultur, som vi skall värna om.
6.       Harmonierar dåligt och skulle givetvis minska användningen och fångstresultatet.

14
1. Ca 4-5 år
2. ca 8-10 st o ingen över 60 kg.
3. Dåligt, för man ställer inte fällan helt öppet utan i skogen o dyl. och där är det skugga och för den delen svalare med
4. Årsungarna är lättast att fånga men även större grisar har gått i och de gör ju skada de med så jag tycker att man ska få fånga de stora med.
5. Det är inte jätte lätt att få in vildsvin i fällorna men det är ett bra komplement att ha för förr eller senare så är fällan nerslagen o man får avliva en gris till.
6.Jag tro inte det har så stor inverkan för de flesta ändrar nog inte sina fällor ändå

15
1. 3år har jag använt sinkabirum
2.Jag har fångat 21st, En galt som vägde 90kg, är den enda som är fångad som vägde över 60 kg dom flesa mella 10-25kg.
3.Dålig har bara fångat gisar på natten, inga problem med värmen, fällan tittas till tidigt på morgonen mellan kl 5-6. och en gång på kvällen (fåglarna äter upp maten annars)
5.Så länge det finns motståndre till fällor på NVV, så kommer det aldrig bli en stor metod. Det är ett komplement till jakt, Det är ju redan konstaterat att vi inte klarar av att skjuta tillväxten enbart med jakt, fällor behövs för att göra jakten effektivare,
6.Det är ju motståndare till fällor som sitter å skriver dessa krav.

16
1.5 år
2.39 svin två över 60 kg
3.Fällan modifierades okt. 2008 med lufthål. Vid fångst av flera grisar samtidigt kan en viss temperaturökning ske. Vid avlivning uppträder grisarna lungt.Av olika anledningar har inte fällan varit gillrad under vår-sommartid. Har under dagtid inte fångat någun gris inte hellre har grisar visat intresse att äta ur fällan.. Min fälla syns från bostaden och under mörker finns ett reflexsystem som syns med ficklampa. Därför sker avlivningen snabbt.
4.Det sköter sig självt. Äldre grisar är svårfängade. Tyvärr.
5. Vår jaktmark bedriver ingen åteljakt. Vi bedriver pyrsjakt på grödor, drevjakt med hund och vakjakt. På dessa fem år har fällan fångat fler grisar än övrig jakt tillsammans
6.Naturvårdsverket bör ta beslut att typgodkänna fällorna. Fällfångst har funnits i alla tider och detta måste bevaras. Rätt skötta av ansvarsfulla jägare är det ett bra komplement till att hålla vildsvinsstammen på en rimlig nivå.

17
1. Har haft den sedan vår 2008
2. 13 st. Nej den största är på 36 kg slaktvikt
3 Står givetvis bara gillrad nattetid. Dessutom i tät skog. Vittjas alltid tidig morgon.
4 Det är till 90% de som går in i fällan. Onödigt att reglera detta.
5 Om vi ska reglera stammen framgångsrikt kommer fällfångst vara en viktig faktor.
5.De flesta jägare vill sova nattetid. Så vill Naturvårdsverket att stammen ska öka 
ytterligare får de väl förbjuda all fällfångst.

18
1.Sedan 2008, dvs 4 år drygt
2.5 stycken, Ingen har varit över 60 kg.
3.Ställer man fällan i skugga och vittjar den varje morgon, så inträffar ju inte detta.
4.Verkar ju sakna förankring till verkligheten. Har man fällan gillrad, så kan man ju inte utesluta att större grisar än årsgrisar går in i fällan. Även om man bara har luckan lite öppen.Alla de grisar vi fångat har legat stilla och lugnt i fällan och inte haft några skador överhuvud taget. Vad gäller smaken går det inte att särskilja ett fällfångat djur med ett som är fångat med annan jakt.
5.”Många bäckar små blir ju till en stor å”.Alla metoder för att minska och hålla ner vildsvinsstammen bör tillåtas.Hur skall vi annars kunna hålla ett öppet landskap på landsbygden.Vildsvinens skador på åker o betesmark medför ju att fler o fler lägger av med att hålla djur.
6.Skall alla de inskränkningar som beskrivs genomföras, så innebär det ju i praktiken att man får skrota fällan.

19.
1.        Ca. 5 år
2.       Har fångat 27 grisar, Ingen har varit över 60 Kg
3.       Viss höjning av temperaturen kan förekomma om det är varmt ute.
4.       Det skulle vara oansvarigt, med tanke på de skador som grisarna gör i odlingslandskapet. I mitt område i Småland har vildsvinen åsamkat lantbrukare skador för upp till 200.000 kr per år. Rimligt är att varje tjänsteman på Naturvårdsverket får ett löneavdrag med 200.000 kr/år om de inte tar ansvar för åtgärder som drastiskt minskar vildsvinsstammen eller utrotar svinen.
5.       Se svar på 4.
6.       Skulle vara katastrof för svenskt lantbruk om inte kraftfulla åtgärder mot vildsvinen vidtas

20
1. 2 år
2.3 st ingen över 60 kg
3. Har ej haft fällan laddad sommartid
4-5 jägarförbundet är duktiga lobbyister och gör allt för att motarbeta fällor besluten vi ser är efter påverkan av jägarförbundet jag vet att NN har varit på bjudjakt hos jägarförbundets ordförande i Kalmar län Jag tror inte att fällor blir någon stor metod för att får ner stammen, mökigtvis vid en tuff vinter endast en hungrig gris går i en fälla.
6. inskränkningarna är givetvis negativt. de grisar jag fångat har alla ätit sig mätta och legat och sovit när jag kommit. har din ring och vittja, funkar bra

21
Fråga 1: 1 år har vi använt vår fälla
Fråga 2: 18 vildsvin har vi fångat varav 1 st 70 kilo. Övriga 17 har varit kultingar i ca 25 -40 kg klassen.
Fråga 3: Vi upplever att djuren aldrig har varit stressad när vi har kommit på morgonen och vittjat fällan. Vid ett flertal tillfällen har kultingarna legat och sovit. Att det skulle bli för höga temperaturer i fällan är ingen stor risk eftersom fällan placeras i skuggan i skogen och vittjas direkt på morgonen. Vår erfarenhet är att det inte är några vildsvin som går in under dagen i fällan. Alla vildsvin vi har tagit har gått in under natten.
Fråga 4: Det är mycket svårt att få in ett stort vildsvin i fällan idag, de är så försiktiga. Det är de nyfikna årsungarna som går in. Så Naturvårdsverket behöver inte besluta något om de vuxna djuren, det sköter naturen själv om.
Fråga 5: NN är helt ute och cyklar i sitt uttalande. Vi hade aldrig kunnat skjuta så här många vildsvin på ett år via åtel som vi har tagit i fällan under det gångna året. Vi märker att vi har fått ner vildsvinsstammen hos oss, mindre med vildsvinsskador i skogen, på åkrarna samt i trädgårdarna.
Fråga 6: Vi anser att de inskränkningar och villkor som Naturvårdsverket vill införa kommer att innebära en ökning av vildsvinsstammen istället för en minskning av vildsvinsstammen. Reglerna kring vildsvinsjakt borde luckras upp istället för att stramas åt. För ingen varken, lantbrukare, skogsägare eller tomtägare vill ha sina marker förstörda av vildsvinen.
Vår erfarenhet är att när man har varit framme vid fällan sent på dagen så kommer inte vildsvinen fram dit på natten. Men om man har gjort i ordning fällan på morgonen så är de framme på natten. Så att behöva gå dit vid solnedgång kommer att lämna för mycket vittring så att vildsvinen inte kommer fram.
Angående larm på fällan så att man ska vittja inom två timmar är helt befängt. Vår erfarenhet är att vildsvinen har legat och sovit när vi har kommit på morgonen för att vittja. Så varför behöva vittja fällan mitt i natten? Vildsvinen kan väl få sova gott i fällan sista natten i livet…….

22
1. Köpte den första året den blev typgodkänd. Du minns kanske att det blev fel längd på gillerstickan.
2. Mellan 90 och 100. Max 15 st.
3 Till viss del kan jag hålla med, men skadedjur måste få bekämpas även om dom blir stressade.
4. För att kunna begränsa stammen måste alla djur få fångas.
5.Varje gård på över 10 Ha borde ha skyldighet att hålla en fälla gillrad året runt. Naturvårdsverket borde ansvara för gratis trikinprovsundersökning. Jägarna har redan tröttnat på att vakta vildsvin om nätterna. Dom kommer aldrig att kunna skjuta ned vildsvinsstammen
6 Med dom bestämmelserna kommer inte så många att köpa fällor. Vildsvinsstammen kommer att exploderaa

23
1. C:a 5 år.
2. 14 st, alla 10 kg och mindre.
3. Grisarna är små så det blir inte särslilt varmt.
4. Fel. det går ej in större grisar.
5.Varje död gris är ett plus.
6.Bästa tiden för att fånga kultingar 30 april och framåt. Med larm har det ingen betydelse om den är gillrad även dagtid.
Så långt: 301 svin varav 23 över 60 kg

24.
1. 4 år
2. C:a 30 st. 2-3 st
3. Har sms-vakt så det är inga problem
4.Svårt att förstå
5. Fälla det effektivaste sättet att begränsa vildsvinsstammen och därmed
skadorna i jordbruket.
6. Vildsvinsstammen kommer då inte att minska även skador i jordbruket kommer snarare att öka. Ska vi minska skador orsakade av vildsvin måste användningen av fällor öka. Vildsvin är inte lättjagade på vanligt sätt, bäst resultat är vakjakt vid åtel. Jag tror inte att Naturvårdsverket förstår hur det är att jaga vildsvin.

1. Ca. 3-4 år
2. Vi har fångat 6 grisar och två mårdar. Ingen av grisarna vägde över 60 kg.Dom största har vägt ca. 40 kg.
3. Vi har bara använt fällan under nattetid (eftersom grisarna är aktiva nattetid) Alla grisarna är fångade på försommaren maj och juni. Det har inte märks någon förhöjning av temperaturen eller någon stress hos djuren. Förbud mot användning av fällorna vår och sommartid verkar enl. min mening, ovanligt korkat. Övrig jakt på grisar får ju pågå året runt.
4. Har ej någon åsikt på denna fråga. Större djur ser inte ut att gå fällan,     de verkar betydligt mer försiktiga. Stora djur har rört sig runt fällan och ätitsånt de kunnat nå från öppningen men de har inte gått in och  låtit sig fångas.
5. Ett konstigt uttalande som inte tyder på någon större kunskap i frågan. Fällor är ett bra komplement till den vanliga jakten
6. Det är svårt att förstå Naturvårdsverket nya krav.  Allt arbete som läggs ner för att hålla vildsvinsstammen nere bör stimuleras ochinte motarbetas. Självklart påverkas detta arbete negativt och möjligheterna att hålla stammen på en vettig nivå.

26
1.       Lite osäker, kanske 3 år. Köpte en när Du fick godkännandet.
2.       5 st. svarta, cirka 50 kg. Ingen över 60 kg. 6 st. grävlingar samt en räv.
3.       Jag ser ingen större risk med för höga temperaturer. Man ställer fällan på en skuggig plats och om man tror att det blir varmt går det att öppna inspektionsluckan lite.
4.       Jag fattar inte motivet till förslaget. Jag har haft åtelkamra under rätt lång tider och haft sugga med smågrisar framme vid fällan vid några tillfällen. Inte vid något tillfälle har jag sätt sugga eller kultingar gå in i fällan.
5.   NN har haft en mycket negativ syn på fällor under många år. Jag  gjorde en förstudie om ett nationellt viltsvinscentrum år 2004 där ett av avsnitten skulle handla om fällfångst. En förutsättning för att Naturvårdsverket skulle medverka i förstudien var att avsnittet fällfångst togs bort.
6.       Naturvårdsverkets nya krav ser jag inte motiverade, jag har vetat om att det finns utrustning man kan montera som via mobiltelefon indikerar fångst. Har man långt till fällan kan det vara motiverat men som jag har fällan cirka 300 från huset finns det inget behov. Fällfångst av vildsvin torde bara bli ett komplement till jakt om man inte kan konstruera effektivare fällor.3

27
1.Jag äger två fällor av denna modell, har haft dom i 6 år
2.Jag har fångat 23 vildsvin med mina fällor. Ingen över 60 kg.
3. Jag har inte använt fällorna under sommarmånaderna. Inget vildsvin har varit stressat av att befinna sig i fällan utan många har sovit.
.
4.. Jag har inte fått något vuxet vildsvin att gå in i fällan. Årsungar och unggrisar har däremot gått in. Naturvårdsverkets beslut känns därför onödigt med tanke på mina erfarenheter av att inget vildsvin varit stressat.
5. Jag håller med om att fällor inte är någon stor metod men allla sätt behövs uppenbarligen med tanke på det stora antalet vildsvin i Sverige.
6. Naturvårdsverkets krav för typdodkännandet anser inte jag påverkar möjligheterna att minska vildsvinsstammen genom fångst. Naturvårdsverkets krav har jag i princip redan använt mig av i min användning av mina fällor. Det jag inte har är larm.

28
1. Vet ej, köpte en det året den blev godkänd.
2. Inte många, totalt 8 varav 3 över 60 kg
3. Det blir varmt om många går in samtidigt, men vi har ju lufthål så det blir inte outhärdligt.Vi har 3 ggr fått sparka på fällan för att grisen ska ställa sej upp så vi kan skjuta, inte så stressade alltså.
4. Det kommer inte att fungera att bara fånga årsungar, och vi har inte upplevt att vuxna är vare sej stressade eller skadade.
5. Det är svårt med grisar, vare sej de ska jagas eller fångas, alla metoder behövs.
6. Den sista idioten är inte född än. När vi värderar lidande så borde bondens lidande också räknas, det kostar både pengar och humör att bedriva en verksamhet som ska försörja en och ha grisar att kämpa mot. Jag tror att fällor behövs som komplement, och det är ingen större vits att skapa regler för reglernas skull, de kommer inte att vare sej efterlevas eller kunna kontrolleras.

29
1.Fällan har funnits där i 4, kanske 5, år, men inte använts efter min brors död, dvs. de senaste 1,5 åren.
2. 7 grisar, samtliga under 60 kg.
3.Stämmer nog.
4. Han undrar hur man skall få grisarna att förstå att endast årsungar skall gå i fällan!
5. Uttalandet är nog riktigt, grisar är mycket intelligenta och lär sig snabbt att fällor är farliga och därför undviker dem.6. Vet inte

30
1:Exakt vet jag inte men det är Ca3-4 år.
2:Jag har tagit 7 st grisar dock ingen över 60 kg.
3: Enligt mina egna erfarenheter så tycker jag inte att detta påverkar djuren i fällan, då dessa har varit fullständigt lugna när jag kommit fram till den. man måste givetvis göra allt för att inte väsnas för mycket när man närmar sig fällan då detta givetvis stör dom. Vad det gäller värme så tror jag att om man bara tänker på placeringen av fällan så är det ingen större fara, givetvis ställer man ju inte fällan på öppna platser med sol direkt på fällan hela dagen. Och man kan ju bara tänka på tamboskapen som far runt i landet hela dagar ibland kanske ännu mer. är inte detta ett mycket mer oroande och stressigt moment?
4:Jo det är klart att dom tycker att man bara ska fånga årsungar, men hur ska vi då kunna hålla stammen i sckack som växer lavinartat? Vi måste göra vad vi kan för att hålla stammen på en nivå som alla kan leva med, även lantbrukarna. Så att bara tillåta fångst av årsungar tycker jag är att låta stammen öka till nivåer som kanske inte är hållbara i framtiden.Det är djur som har en väldigt hög reproduktionsförmåga!
5:Det kommer med stor sannorlikhet att vara en betydande metod att fånga vildsvin i fällor i framtiden! Folk kommer inte att orka sitta ute på nätterna och frysa för att få se eller kanske skjuta en gris.
6:Jag tycker det är vansinnigt att ändra ett redan bra och utprovat koncept som bevisligen fungerar, själv har jag en fälla med mobilkontakt som jag vittjar både morgon och kväll. Det tycker jag är fullt tillräckligt. Jag är helt övertygad att ska vildsvinsstammen hållas på en hållbar nivå, måste det till fällor som dom ser ut idag där vi kan ta både små och stora grisar i. Om dessa förändringar går igenom tror jag att vi kommer att se en explosion av grisar i skogen, som kommer att göra livet surt för lantbrukarna runt om i vårt avlånga land. Jag är en hängiven jägare som gärna jagar gris både på vak och med hund. Men min tid räcker inte till för att hålla efter stammen så därför har jag en fälla.

31
1. 1 Försommaren 2008
2 5 st totalt varav 2 st Galtar på 62,63 kg
3 Under sommaren nej i övrigt hela dyngnet
4 Helt fel alla djur skall fångas
5 Helt fel metoden med fälla är en bra metod att decimera Vilsvinstammen
6 För vår del använder vi elektronisk övervakning som fungerar mycket bra

32
1. 5 år bara varit aktivt använd i 2år
2. 7 st alla under 60 kg
3. grisarna har vari myket lungna även när det har varit varmt
4. alla ska få fångas i fälla
5. det är en bra hjälp reda med fälla och det blir en samlings plats för grisarna å det blir bra tillfäle för vak jakt
6. det kommer på verka för sommar månaderna som grisarna förstör mest grödor så ska fällan vara stängd !

33
1. Jag har haft två fällor igång i två års tid
2. Jag har fångat 52 vildsvin under denna tid var av 6 har varit över 30kg 2st av dessa över 60kg. alla dessa vildsvin har haft skador av olika slag som gjort att de har haft det svårt att söka föda på naturligt sett .skadorna är i två fall tand/käk skador ,fyra fall gamla trafik skador (ben skador bäcken skador)
3. Som vi alla vet är vildsvin natt aktiva djur som inte söker mat på dag tid ! Alla vildsvin jag har fångat är fångade på natten! Där med är problemet med höga temperaturer borta
4. Enligt min uppfattning så fångar fällan L112 endast smågris eller vilt som är skadat . Ett fullt frisk vuxet vildsvin tror jag aldrig skulle gå in i ett så här litet utrymme om det inte har problem med sitt födosök.
5. jag tror som NN att det inte kommer att bli ett sätt att minska vildsvinsstammen . Jag anser att fällor endast ska användas där vanlig jakt inte kan bedrivas (i tätort detaljplanerade områden flygfält mm)
6. Jag tycker inte att det ska vara tid när fällorna får användas . Betet ska vara vegetabiliskt tycker jag  . Larm nej  finns inte någon anledning  man kontrollerar ju en då fällan i gryning då temperaturen är som lägst .efter en timme som tar ju grisen lega i fällan och desto längre man  väntar desto mindre stressad är ju grisen och det är lättare att avliva  så varför ha en regel på två timmar ?

34
Fråga 1. Fällan har använts kontinuerligt sedan sommaren 2008.
Fråga 2. Har fångat 10 vildsvin, varav en varit över 60 kg. (genom jakt har c:a 50 grisar dödats). Utöver svinen har det fångats såväl räv, grävling, katt, iller, ormvråk samt kråka.
Fråga 3. Inte alls. Samtliga djur har djur har fångats nattetid. Fällan är placerad så, att kontinuerlig tillsyn är möjlig utan att besöka fällan. Inte något djur som fångats har varit oroligt, snarast är djuren mycket lugna och ligger i viloläge. Inga skador på fällan från djuren finns. Fråga 4. Att endast tillåta fångst av smågrisar saknar relevans.
Fråga 5. NN uttalande tyder på dålig erfarenhet av fällfångst av vildsvin. Att kunna hålla nere vildsvinstammen med de nu tillåtna fällorna är nog inte görligt, där har han rätt, men om det funnes fällor för fångst av flera djur kanske det vore möjligt. (stora fällor,fållor med utfodring, där kontinuerlig fångst vore möjlig skulle kanske vara en utväg, fällor med automatisk omgillring, vikgrindar).
Fråga 6. NVV förslag, att man skall besöka fällan ett par ggr/dygnet är ett förslag för att omöjliggöra användande av fällor för vildsvinsfångst.

35
1.Jag köpte fällan 3/4 2008.
2.Jag har fångat 35-40 grisar. Ingen av dem har varit över 45 kg. Jag köpte fällan för att slippa sitta uppe på nätterna och kanske skadskjuta Det är ju säkrare att avliva en gris i en fälla än att sitta i mörkret och frysa. Jag har även skjutit större grisar på vak.
3.Jag har ej märkt någon stress när jag skall avliva någon gris. De brukar ligga och sova lungt. Beträffande temperaturen inuti fällan är den inte hög. Jag har inte fällan gillrad för jakt vår och sommar.
4. Årsungar är lättast att få i fällor.
5. Naturvårdsverket försvårar ju användning en av fällor på flera olika sätt
6.Möjligheterna att minska vildsvinsstammen med fällor blit mindre. Går det ej att skjuta ner stammen så är det kyla och fällor som gäller.

36
1.4 år.
2.13 st. Inga över 60 kg. Under 2009 – 2010 fanns inga vildsvin på jaktmarken.
3.Sommarhallvåret vittjas fällan alltid omkring kl 6.00 Inget under dagtid.
4.Ej fått några andra än årsgrisar i fällan.
5.Troligen har inte experten den ringaste aning om vildsvinsfångst i fälla eller jakt.
6. Ideoti. Samt mindre vildsvin i fällorna.

Så här långt: 511 svin varav 39 över 60 kg

37
1.      Jag kommer inte ihåg när jag köpte fällan, det var nog ca 5 år sedan.
2.      Har bara fångat 7 st en av dem har varit runt 60 kg. Resterande 25-30 kg
3.      De grisar jag fått har varit lugna. Grisarna bör kunna fångas året om. Fällan ska hållas under sådan uppsikt att det inte blir för varmt för eventuellt fångat vilt.
4.      Vi måste få ner vildsvinsbeståndet. Är det så att Naturvårdsverket motsätter sig detta bör ersättning betalas ut för de skador som vildsvinen gör. Då ska beloppen vara relevanta, inget symboliskt belopp.
5.      Fällor i samverkan med vakjakt och jakt med hund är ett måste.
6.      Möjligheterna att jaga gris måste öka inte minska. Vill naturvårdsverket inte använda fällor, måste de komma med ett annat förslag som gör det möjligt att minska beståndet.

38
1. Jag har väl haft fällan fyra år ungefär.
2. Jag har fångat ett trettiotal, och ingen över 60kg.( För större grisar tänker jag att fällorna måste se annorlunda ut.)
3. Det är inget problem om man inte har den stående i solsken sommartid. Och nattetid är det ingen risk.
4.Hur ska man göra då? Stå utanför och väga? Men det är ju som de själva skriver att det är svårt att fånga stora djur, så vad är problemet. En djurskyddsaspekt som jag inte sett man tar hänsyn till är den sämre livskvaliteten som blir följden av jordinblandning i ensilaget.
5. I skogsbygd är så vitt erfarenheten så här långt visat oss hoppet just vildsvinsfällor för annat hjälper för dåligt.  Men vi måste ha stora fällor som kan ta hela flockar och som är lätt flyttbara. Jakt i skogsbygd ger erbarmligt dåligt resultat och det finns inte nog människor som vill sitta och vaka om nätterna. Och en och en gris det blir för litet resultat.
6 Jag anser att deras krav och inskränkningar är katastrofala. Dom lever inte i verkligheten. Det handlar om jordbrukets överlevnad i skogsbygden. Vi måste också komma åt vuxna djur för att minska stammen. Men det fordrar andra fällor och om ens det hjälper vet vi ju först när vi får prova.
Ja det var något, man kan ju bli, ja jag vet inte vad. Dom behövde komma och titta hur markerna ser ut. Men det blir väl inget förr än vildsvinen kommer in i Stockholm.

39
råg,1.  4 år
fråg,2   47 st varav 1 över 60 kg.
fråg,3.  Jag har inte haft problem med förhöjd temperatur eller stress,tvärtom verkar grisarna lugna när jag öppnar fångluckan.
fråg,4,  Jag anser att NN:s uttalande är felaktigt.Det har ju visat sej att jakten inte räcker till för att hålla stammen på en rimlig nivå,då måste man pröva nya metoder,och där kommer fällorna in.Jag har lyckats mycket bra med min fälla,och slipper sitta ute om natten.
fråg,5.  De föreslagna ändringarna kommer att bliva en klar försämring för oss som vill använda fällor.Det visar också hur liten förståelse myndigheterna har för oss på landsbygden och våra problem med grisarna,det uppmanar till lagbrott.Trots att jag lyckats bra med min fälla,tog ändå grisarna 40% av min spannmål under 2012.

40
Fråga 1 Ca 3 år
Fråga 2 Endast 1 st ca 30 kg
Fråga 3 Tror inte temperaturen är så hög på vår-å sommar nätter. De är nog på dagarna de kan bli varmt i fällan. Men den ska ju vitgas varige morgon så temperaturen är inget problem tror jag. Den vi hade i fällan låg å sov i slutet av maj.
Fråga 4 Om man skaffar fälla är de ju för att man har problem med gris. Å då måste man få fånga alla sorters grisar. Å om man fångat 1 stor å 3 små under en natt. Ska man släppa ut alla pga att de finns en stor i fällan. Då finns de ju ingen risk att de små går i igen.
Fråga 5 Jag tror om man går in för att fånga grisar i fälla så går de. Mata rätt å flytta runt fällan där grisarna är för tillfället. Använda lite lockmedel å låta tam grisar vara i fällan ibland. Då tror jag att de skulle funka. Men de tar tid. Men de tar mycket tid å fixa med åtlar också.
Fråga 6 Sämre. Finns ju knappt någon som kommer lyckas. Å är de inte på sommaren då fällan kan stå runt åkrar som den är mest användbar. Å om man måste släppa ut alla stora grisar så lär de ju de små att inte gå i fällan. Så någon minskning kommer de alldrig bli av viltsvinsstammen pga de nya reglerna.

41
1.       3 år
2.       Bara 2 grisar fångade , ungdjur.
3.       Tror inte att det är något stort problem.
4.       De erfarenheter vi har egna och grannars visar att vuxna djur är svårfångade.5.       Fällor kan vara ett bra komplement till jakt.
6.       Förslaget gör det nästan omöjligt att få till en framgångsrik fångst.

42
1. 3 år
2. 15 st varav 11 st över 60 kg.
3. Inte alls. Har aldrig märkt nån stress.
4. Fel beslut.
5. Kombinerad jakt o fällor är bra metod.
6. Viltstammen kommer att öka vid inskränkningar i användningen av fällan.
De större grisarna jag fångat har legat o sovit när jag kommit dit.
Har ibland varit svårt att få upp dem åt rätt håll för avlivning.

43
1.Haft fällor ca 3 år
2.På dom ca 300 grisar jag har koll på så har vi bara fått 2 st stora grisar och då var det galtar.Vi har alldrig fått en sugga. Därimot har vi fått gyltor med grisar i sig.Den minsta vägde 26 kg och hade 5 st i sig.
3. Man måste alltid titta till fälla tidigt på morgon och då är det alldrig problem med värme.
4.Det är klart att man måste ta alla grisar man kan bara man inte får suggor och det får man inte för dom är mer vaksamma.
5.Som sagt Jag har fått 70 st i en fälla och dom fem vi har har vi fått ca 200 grisar.Och har en bekant i Växjö som fått 100st.Och en i Urshult har fått 150 st i sin fälla på 2 år. Om man sköter en fälla lika bra som dom som sköter en åtel då får man gris.när det finns gris.
6.Med dessa regler så får man inga grisar.För går man vid fällan för mycket så kommer ingen gris.Och man får mest gris på sommar halvåret.

44
Naturvårdsverkets bedömning stämmer inte med våra erfarenheter av er fälla
1.       4år
2.       4 st totalt och 1st över 60 kg (vuxet hondjur)
3.       Man bör inte placera fällan i direkt solsken.
4.       Enligt vår erfarenhet så var de grisar vi tagit i fällan lugna och ostressade och då har vi haft 2 grisar samtidigt i fällan. De har inte gjort någon åverkan innuti fällan efter att de infångats.
5.       De kommer att vara ett bra komplement, enbart jakt kommer inte att räcka till.
6.       Det är givetvis viktigt att man sköter vittjning och allt som hör till på ett korrekt sätt men med de nya reglerna blir det så komplicerat att intresset att jaga med fälla minskar och det kommer att leda till att stammen ökar!
Larm på fällor och all annan kringutrustning säkerställer inte att djurskyddet blir bättre – det är ansvarsfulla jägare/markägare som sköter sina fällor på ett etiskt sätt som är det viktiga – och det kan inga lagar i världen säkerställa.Det vore bättre att lagstadga mot dessa personer i stället!?!

45
1. 3 år
2. 14 st varav 0 över 60 kg
3. Vi har bara fått vildsvin i fällan nattetid. Kontroll varje morgon gör att de inte behöver utsättas för så höga temperaturer.
4. Vår erfarenhet är att endast årsungar har gått i fällan.
5. Det är fel eftersom ungarna fångas och tas bort och det medför att färre antal kan föröka sig.
6. Fällan är ett utmärkt komplement till jakt på vildsvin. Med de problem som vi idag har med en ökad vildsvinsstam, bör det underlättasför markägare och jägare att fånga och avliva vildsvin.

Så här långt: 932 svin, varav 55 över 60 kg.

46
1.       Ca.6 år
2.       8 inga över 60 kg.
3.       Inga problem
4.       Dåligt
5.       Det kan stämma men det hjälper till.
6.       Inte bra kommer att bli svårt att använda fällor

47
1       5 år vi har haft fällan inaktiv under en stor del av dessa åren, idag är fällan utlånad till min granne  så hon har 2 st nu och har tagit 12 sammanlagt
2       1 st  och den var under 60 kg
3      dåligt  för jag hörde om en som fångat 6 st på en gång och de sade att de bara lägger sig
4       dåligt   det betyder mer stress om att fånga och sen släppa ut igen om de inte är årsungar
5        det kommer bli mer och mer med fällor för de äldre jägarna jag har pratat med de orkar inte sitta uppe om nätterna
6       de måste tillåta mer vad gäller fångst med fällor för här omkring är skadorna stora efter vildsvinen och jägarna kan inte hålla antalet grisar nere med vanlig jakt min granne har modifierat fällan ngt med fler lufthål om det är till ngn hjälp för framtiden hon sa att när det var 6 st i den på en gång så var det ganska varmt i den

50
1. ca 4,5 år.
2. 10 st vid två fångsttillfällen dec. 2011, 4 st ca 20 kg levandevikt. Andra gången i början av juli 2012, 6 st ca 10 kg levandevikt. Ingen över 60 kg.
3. Tyvärr ganska bra. Vid fångsten juli 2012 var 5 av 6 döda kl 7 på morgonen. Trots att fällan stod i skuggan och temperaturen ca 15 C på morgonen.Jag vet med säkerhet att fångsten skedde efter kloclan ett på natten då fällan är försedd med telefonlarm. Dessutom är fällan modifierad för bättre ventilation. Vid fångsten dec. 2011 var alla fyra grisarna vid liv och kunde avfångas lugnt och sansat.
4. Håller med om att det är svårt att fånga vuxna djur, men det ska inte vara förbjudet att fånga vuxna bara för att det är svårt.
5. Märkligt. Han beskrivs i artikeln som en hängiven grisjägare, om jag kommer ihåg rätt, men trots alla dessa mer eller mindre hängivna grisjägare som är mot fällfångst minskar inte vildsvinsstammen.
Med hans retorik kan man därför säga att vanlig jakt aldrig heller blir en stor metod för att hålla ner stammen. Alla metoder utom gift måste till. Även stora fångstfällor som kan ta flockar om 20-30 grisar på en gång.
6. Inte bra. Helt klart kommer jag sluta använda fällan för att fånga gris om dessa villkor även drabbar L 112. Att man måste gillra av fällan dagtid blir alldeles för omständigt. Däremot kommer jag självmant låta fällan stå ogillrad under sommarhalvåret.
Slutord:
Alla medel måste tillgripas för att hålla grisplågan under kontroll. För min del står fällan, trots fångst vid endast två tillfällen, för ca 23% ( 10 av 44 ) av det jaktliga bytet. Jag är ensam om att jaga vildsvin på dom ca 300 ha vi förfogar över. Ingen annan av jägarna har visat intresse för vakjakt vid åtel under långa, mörka och kalla nätter eller sena kvällar i dåligt ljus runt åkrar och beten med stor risk för besvärliga eftersök i mörker. Jag åtlar numera med ytterst lite foder för att inte göda vildsvinen i onödan. Orsaken till att det är svårt att fånga vuxna grisar i fällan anser jag är den sanslösa utfodringen på grannmarkerna där stora högar av potatis och sockerbetor samt tonvis med majs, ärter och vete serveras under främst höst och vinter, den tid som det i framtiden kommer vara möjligt att använda fällan. Mycket sällan hör man att det har skjutits någon gris. Jag tycker det skulle vara en jakträttsinnehavares skyldighet att ha en fälla placerad om man ska få utfodra grisarna på det viset det förekommer.

51
1. Har haft fällan i 7 år.
2. Ingen.
3. Detta stämmer ej. Har inte fällan stående på öppet fält där solen gassar. Där får man inga grisar.
4. Kan ej förstå detta.
5. Varför skall man inte få använda alla medel för att minimera vildsvinstammen.
6. Naturvårdsverket tycker tydligen att flera trafikolyckor och skador i naturen är ok

52
1. 3 år
2. Fångat 5. 0 över 60 kg.
3. Placeringen av fällan är viktig. ( ej soligt ) Dagtid är det säkert fåtal grisar som går i fällan. ( Dom vittjas ju morgon o kväll )
4. Felaktigt.
5. ALLA tillgängliga metoder måste användas fullt ut.
6. Givetvis blir det mycket svårare. Näst intill ointressant, då man måste lägga ned så mycket mer tid åt fällfångsten.

Dom borde ägna sig mer åt t ex alla dessa bedrövliga djurtransporter m m

53
1.Vi har två fällor, den första snart 4 år och en i snart 2 år.
2.Vi har inte fångat några själv, det har varit våra jägare som använt fällorna och de har inte fångat många, vi tror ca 12-15 st totalt. Det har varit både stora och mindre men mest små. Vi har inte varit intresserade av att få del av köttet och alltså inte brytt oss om att ta reda på exakt antal fångade djur.
3.Vi har inga erfarenheter av stress mm då vi inte jagat själva eller tagit rätt på grisar som fångats.
4.Det är fel att bara få fånga årsungar, alla grisar borde fångas in tycker vi. Total utrotning vore bäst för oss som är lantbrukare, grisarna förstör mycket mark för oss, bökar upp våra vallar och vi förstår maskinerna och får in jord i ensilaget till korna. Vi arrenderar mycket mark och har inte jakten själva på all mark vi brukar vilket också är ett stort problem då markägarna vill ha grisar, till sina egna jakter, och vi vill ha bort dom.
5.Vi tror att fällor inte kommer bli så stor metod av en enda anledning och det är att jägarna är emot dem. De anser inte att det är en riktig jakt. Anledningen till att vi skaffat oss våra fällor är att sätta tryck på våra jägare, vi har sagt att de behöver ha ner stammen mycket och snabbt och fällorna har gjort att de jagat mer på traditionellt sätt.
6.Det behövs inga inskränkningar i fångst med fälla. Vi tycker att alla möjligheter att fånga vildsvin måste vara tillåtna om inte lantbruket ska lida så mycket att det till sist blir bara jägare på landsbygden och inga bönder kvar.

54
1  3år
2  ca. 50st 1st över 60kg
3  Stämmer inte alls
4  Totalt vansinne
5  Har ej tid eller intresse av jakt på vanligt sätt, fällor är mitt enda sätt att hålla vildsvinen på en acceptabel nivå. Bevisligen har jag tagit bort över 50st med fälla. NN:s uttalande verkar inte förankrati verkligheten
6  Typgodkännande av vildsvinsfällor är helt OK. De inskränkningar som föreslås innebär att nästan ingen kommer att använda fällor. För min del kommer det att innebära att vildsvinsstammen ökar explotionsartat. Har tre års erfarenhet av fångst med nuvarande regler, detta har fungerat alldeles utmärkt. De föreslagna inskränkningarna verkar mycket dåligt förankrade i verkligheten.

55
1. ca.4 år
2. 11st 0 över 60kg
3. har man den i skuggan är det inget problem
4. idiotisk vi måste ta så många vi kan för att hålla ner stammen
5. kanske inte men varje fångad gris är bra
6. släpp in ett gäng grisar i deras trädgårdar så kanske dom ändrar sig

56
1. Köpte fällan för 2 år sen.
2. Har fångat 6 st årsgrisar, ingen över 60 kg.
3. Har ej använt fällan under sommaren.
4. Jag tror att det är svårt att fånga stora grisar.
5. Fällor är ett bra komplement.
6. Jag är emot att kraven ändras för typgodkännande. Det blir mer komplicerat att använda fällan, och den som vill vara helt laglig blir det svårt för. Vildsvinsstammen kommer att öka ännu mer. Tyvärr!!!

57
1. 5 år
2. ca 25 st ingen över 60 kg.
3. stämmer dåligt.
4. vi har inte fått större än 30 kg levande vikt i den här fällan.
5. upp till honom!! Men någon måste göra något. Varje liten gris vi fångar i fällan innebär en mindre marodör i våra odlingar.
6. Ok vegetabiliskt foder.
Larm=innebär tydligen att fällan inte kan placeras längre bort. (de vildsvin vi fångade är fångade på natten, skall 2 tim gälla efter larm inskränker detta helt klart på möjligheten att använda fälla.
Ok vittja fällan morgon o kväll.

58
1. 4 år.
2. Totalt 9 st varav 5 st över 60 kg.
3. Ingen förhöjd temperatur vid fångst av vildsvin, 2 st över 60 kg i fällan samtidigt Juli månad, inga synliga skador på samtliga fångade vildsvin.
4. Ingen begränsning av ålder.
5. Jag anser att han har fel.
6. Ändrade regler är fel. Det medför att fällfångst minskar.

59
1. 4 år.
2. 19 vildsvin varav 2 galtar på 50-60 kg.
Någon värme och förhöjd temp. i fällan har jag aldrig märkt, vare sig om det varit tomt eller någon gris i fällan.Under hela året blir det samma temp. i fällan som det är utanför, under såväl dagtid som kväll och natt. Man ska placera fällan på en skuggig och lämplig plats.
Någon stress har aldrig märkts på de fångade grisarna, utan de har stått stilla eller legat ner utan någon som helst oro. Några skador på grisarna har aldrig setts.
Annan vildsvinsjakt med hundar är däremot mycket stressande för vildsvin i många situationer. Även jakthundar och jägarna riskerar stress och stora livshotande skador vid sådan jakt.
4. Naturvårdsverkets beslut att endast vilja tillåta fångst av årsgrisar, är mycket förvånande och felaktigt. Att motivera detta med att det var svårt att fånga vuxna och därför inte vilja tillåta detta är helt utan någon logik.
5. Vildsvinsfällor får ses som ett mycket bra komplement till annan jakt på vildsvinen.
Med de oerhört stora skador och kostnader på senare år som vildsvinen orsakar för lantbrukare, vägfordon och landet, är det mycket förvånande att någon från statliga naturvårdsverket på alla sätt försöker nedvärdera vildsvinsfällor, och försvåra skötseln av dem på detta oerhört grova sätt som är föreslaget.
6. Inskränkningar med typgodkännande av vildsvinsfällor för att försvåra användningen av dem är ytterst bedrövligt, och klåfingrigt byråkratiskt.
Är själv lanrbrukare och jägare och har skador på åker och betesmark orsakade av vildsvinen för ca. 20 000 kr årligen. Har också börjat stängsla in åkrarna med eltrådar, för att kunna ha dem i fred för vildsvinen.
Stängselkostnad minst 10 000 kr årligen för detta, samt många gräs och buskröjningar sommartid, för att kunna hålla elströmmen tillräckligt stark.
Under vår och sommar är det särskilt viktigt att ha vildsvinsfällan igång, för att begränsa skadorna på åkrarna.
Alla dessa kostnader och tidspillan för att vissa jägare från Jägareförbundet vill ha vildsvin som sen utfodras hejdlöst av dem med skräpmat i stora högar, och sen inte skjuter av dem tillräckligt.
6. En utrotning av vildsvinen helt, är absolut det bästa och mest ekonomiska alternativet för Sverige.
Det är mycket viktigare att vi kan producera riktiga livsmedel med hög kvalité inom landet, än att få våra åkrar och betesmarker helt upprotade och förstörda genom denna vildsvinsplåga som är nu.
Om inte effektiva fällor kommer till användning, och vettiga regler till dem som gäller nu för fälla L 112, behöver nog Landsbygdsministern och regeringen ta krafttag i ärendet, och överta detta från naturvårdsverket.

60
1.       3 år
2.       8 st vildsvin, alla under 60 kg
3.       Jag har inte märkt att det blivit förhöjd temperatur i fällan p ga lufthål och att fällan står i skuggan i skogen. De grisar som fångats har varit tysta och lugna både innan jag hunnit öppna luckan samt när jag tittat in på dem. De försvann först mot motsatta vägg, men strax kom de fram nyfikna för att se vem som kom. Jag tror också att de bli lugnare genom att det är mörkt i fällan.
4.       Äldre vildsvin är mycket mer försiktiga och går inte in i en fälla, trots bete.
5.       En fälla får anses som ett mycket bra komplement.
6.       Inskränkningarna kommer att betyda att användandet kommer radikalt att minska. Idag ser jag till fällan två  gånger per dag. Om fällan måste hållas stängd dagtid kommer intresset att minska. Det blir ett stort besvär att hålla tiderna på kväll och morgon för öppning respektive stängning. Om de nya reglerna kommer att gälla kommer jag att lägga av med vildsvinsjakten. Det finns ingen som har tid eller ork att följa de instruktionerna Naturvårdsverket förordar.

61
1. Jag har haft fällan sedan 04-2008
2. Jag har fångat 24 vildsvin i fällan 2 st på 60-70kg levandevikt och resten kultingar med levandevikt 20-30 kg
3. Jag har aldrig märk något av stress, grisarna sover för det mesta tills man släpper in ljus då blr det fart och man kan även se på insidan av fällan om dom försökt ta sig ut
4. Att bara tillåta fångst av årsungar i fällan känns oövertänkt för det är ju inte kultingarna som gör mest skada på åkermarken. Det är inte lätt att vara bonde när man inte kan använda gräset på vallarna till mjölkdjuren för risken med jordbakterier i mjölken med risk för prisavdrag på redan lågt mjölkpris.
5. Fällor blir aldrig en stor metod att få ner stammen säger NN på NV.
Det är nog sant men det är ett bra komplement till jakten.Största problemet är de stora godsen som slutat leva på jordbruk och mjölkproduktion utan på arealbidrag och jakt (där det finns grevar och baroner fodras vildsvinen) citat Godsen har stora stammar av Hjortar och Vildsvin och under jakttid fodras djuren men spannmål och sockerbetor och då håller sig djuren på godsens marker men under växt och skördetid kommer djuren till småbönderna och äter sig feta. Kanske är dags att återinföra skördeskadefond där storgodsen får vara med och betala.
6. Man undrar vad har naturvårdsverket för uppgift är det inte vargar dom skall vårda så är det vildsvin det är dags att tjänstemännen där kommer ut i verkligheten. Dom som använder fällor är för det mesta mjölkbönder och dom skiter NV i. Ta tag i utfodringar och förbjud säljjakter för det är väl inte sen Svenska modellen vad jakt menas. Tyvärr verkar även Jägareförbundet gå storgodsens ärenden.Att göra inskränkningar i användandet av fälla är idiotiska förändringar utan grund.

62
1. 4 år
2. Inga vildsvin
3. Jag har fällan placerad i skuggan under träd i skogsbryn eller vildsvinsståk inne i skogen
4. Helt felaktigt eftersom det övergripande syftet är att minska vildsvinsstammen, och suggorna är de som föder kultingar.
Alternativet är att sitta på pass nattetid för att skjuta vuxna djur, och det är inte aktuellt för mig att offra nattsömnen. Dessutom skulle det säkert bli många vaknätter utan jaktresultat, vilket är slöseri med tid.
5. Som jag ser det är det  realistiska alternativet fällor, eftersom det ger uthållighet åt jakten pga den sköter sig själv under natten. Vakjakt eller drevjakt kan vara trevligt vid vissa tillfällen, men saknar kontinuitet pga begränsat antal personer som jagar, och begränsat antal jakttillfällen.
6. Möjligeten att minska vildsvinsstammen måste underlättas av lagar och förordningar. Fällfångst är en bra metod för detta. Ett bra larm och att fällan är gillrad under tid man har möjlighet att vittja fällan bör vara styrande. Oavsett vilken tid på dygnet det är. Har man inte möjlighet att vittja fällan inom rimlig tid från att larmet gått, bör man avstå från att gillra fällan.Sjävklart bör man få fånga vuxna djur. Risken för skadeskjutning är obefintlig vid fällfångst. Vid annan typ av jakt är den risken uppenbar, och då är djurets lidande mycket större, både fysiskt och under längre tid. Går djuret inte att hitta kan lidandet ske under djurets hela livstid.

63
1. 3 år.
2. 5 st över 60 kg, 4 st på samma gång. 9 st 20 – 25 kg.
3. Har inte märkt något sådant, stämmer dåligt.
4. Helt fel, alla går in.
5. Fel, utan fällor minskar aldrig stammen.
6. Naturvårdsverkets krav är helt fel.Vildsvinsstammen kommer att öka katastrofalt.
Naturvårdsverket har aldrig haft rätt när det gäller vilda djur.

64
1. 3 år.
2. 8 st alla 25 kg.
3. Hade 4 st på en gång i fällan, ganska varmt!
4. Helt ok, vuxna grisar går inte i i fällan.
5. Nä, det kamske inte blir en stor metod, men det är ett bra komplement, både jakt o fälla behövs.
6. Tidsmässigt sep – arpil, helt ok för mig, slaktar inte på sommaren. Veg.foder, ok (majs)
Jag har byggt en låda med telefon som larm.
Årsungar ok, vuxna går inte in i fällan.

65
1. ca 3 år.
2. 7 st grisar, ingen över 60 kg.
3. De grisar vi fångade under sommarmånaderna var absolut inte stressade, och temperaturen i fällan var bara lite förhöjd.
4. Motiveringen: ” det var svårt att fånga vuxna djur ” kan inte vara motiv för att förbjuda fångst av vuxna djur.
5. Vildsvinsstammen måste ner, regeringen måste tillåta alla slags fällor för att skadorna på jordarna ska minimeras.
6. Naturvårdsverkets krav visar bara att dom gör allt för att förhindra effektiv fällfångst. Dom styrs av jaktintressen, som inte tar ansvar för de skador vildsvinen gör.

66
1. ett par år tror jag
2. Vi har inte fångat några vildsvin. När vi köpte fällan hade vi en mindre stam, innan vi fått upp fällan drog de vidare. De senaste veckorna har det åter blivit en stam. Vi kommer sätta ut fällan i helgen igen.
3
4. De jag känner som har fällor har enbart tagit årsungar och kultingar. De vuxna går inte in i fällan.
5. En del av oss har ”vanliga” arbeten. Jag har inte tid att sitta på en åtel varje natt. Detta är en kompromiss.
6. Förhöjda temperaturer går till viss del att lösa med placering och ventilations-galler.Vad beträffar beten håller jag med, jag har haft problem med hundar i rävfällor.
Larm är också lämpligt pga praktiska skäl, dvs man sparar tid.
Vittjnings tider låter rimligt.
Vilka vildsvin man får fånga är också rimligt, det är som man alltid jagar. Man skjuter inte suggan först. Skulle man få in en gallt så får man väll tysta ner det, men jag tror inte de går in.
Jag har inte läst rapporten, men myndigheter brukar vara duktiga på att göra sig oförstådda. Det är som med mycket, man får utgå från att någon påläst hittar eventuella fel och informerar oss andra.

Så här långt: 1265 svin, varav 97 över 60 kg.

67
1/ 2år
2/  2 st , alla under 60 kg
3/ Mycket dåligt. Vildsvinen är ju aktiva under natten och fällan vittjas naturligt varje morgon!!!Temperaturen under svenska sommarnätter brukar inte vara så hög att svinen tar skada.
4/ Förstår inte hur detta skall kunna regleras.
5/ Det är i alla fall till god hjälp
6/ Om vildsvinsstammen skall minskas, måste jakten bedrivas intensivt, dock kan det inte begäras att Jägarna skall sitta ute varje natt för att passa på svinen, alltså behövs även fångst med fällor som en jaktmetod.Naturvårdsverkets tjänstemän bör inse att jägare besitter ett gott omdöme även när det gäller vildsvinsjakt.Regler för vildsvinsjakt bör utgå från detta faktum.

68
1.     3-4 år
2.     19 st ingen över 60 kg
3.     Ska vi ha vildsvinen kvar så är det bra, det är på våre och sommar man får kulltingar.
4.     dom stora går ej in i fällan.
5.     Jag fick 5 st 12-15 kg samtidigt,det får man inte på jakt med en man.
6.    Med Naturvårdsverkets krav och NN så kommer stammen att ÖKA.73
Jag vill besvara några av frågorna, har ej fällan klar ännu.
4. Anser att det är fel.
5. Har fel i uttalandet om detta.
6. Kommer att få negativ utveckling

69
1.   4år
2.   0.  Det har bara varit ensamma galtar som har varit hos mig ,Det är först nu i vinter som suggor med ungar i olika storlekar har varit på besök  ungarna har varit inne i fällan men ej aktiverat den.
3.   Jag har ingen erfarenhet av det  men tror att det inte är någon fara det är ju mörkt i fällan det brukar ju lugna djuren.
4.Jag tror att det är svårt att fånga vuxna grisar dom är väldigt vaksamma och försiktiga  så jag vet inte om det  har någon betydelse.
5.Det är möjligt att det inte blir men det kommer nog att hjälpa till att hålla efter stammen .Jägare orkar ju inte sitta på nätterna och jaga hur länge som helst .
6. Förmodligen  minskning av användandet av fällor  folk orkar inte hålla på om det blir för krånligt.

70
1. 3 år
2. 0 st
3. Ingen erfarenhet men risken är stor.
4. Bra ide, för stressen är större på stora svin.
5.  Helt rätt, lådfällor löser inga svinproblem.
6.  Öka möjligheterna  att  fånga svin i fälla måste man ha andra typer för att få resultat.

71
1. 3 år.
2. Det har fångats 17 grisar och en har varit över 60 kg.
3. Mycket dåligt för att grisarna är mycket lugna i fällan.4. Jag tycker att det är helt fel, får vi in en större gris i fällan är det en fördel att få bort den också.
5. Fällan är ett mycket bra komplement till de andra jaktformerna.6. Det blir näst intill omöjligt att använda vildsvinsfällor.

72
1. 5 år.
2. 5 st, varav ingen över 60 kg.
3. Dåligt
4. Mycket dåligt.
5. Det är ett bra komplement.
6. Det blir svårare att hålla stammen nere.

73
Jag vill besvara några av frågorna, har ej fällan klar ännu.
4. Anser att det är fel.
5. Har fel i uttalandet om detta.
6. Kommer att få negativ utveckling.

74
1. ca 3 år.
2. 10 st. över 60 kg = 0 st.
3. Stämmer inte alls.
4. Jag anser att jag vet bättre än Naturvårdsverket vilka djur som bör tas bort.
5. Helt dumt uttalande. Bara det att man skall gillra fällan vid solens nedgång och tro att grisen skall gå in i fällan någon timma senare, grisen har en enorm näsa.
NN:s uttalande bevisar bara hur okunnig han är när det gäller fällor.
6. Helt byråkratiskt dumt.

75
1. Jag har haft fällan i 3 år.
2. Jag har fångat 30 – 40 grisar i fällan (år 2012 6 st över 60 kg).
3. Ställer man fällan i skuggan blir det inte för varmt. En skadskjuten gris blir inte mindre stressad av att bli jagad av en hund.
4. Orimligt. Det går inte att bara fånga årsgrisar för att hålla stammen nere.
5. Jag tycker att NN ska utse en person i varje kommun att bedömma skador som vildsvinen gör, så länsstyrelsen får betala skadorna.
6. De nya reglerna gör det omöjligt att använda vildsvinsfällorna.
Stammen kommer att öka och skadorna likaså.

Totalt 1353 grisar varav 104 över 60 kg