Lagregler kring Sinkabirum Vildsvin

År 2007 typgodkände Naturvårdsverket Sinkabirum L112 för fångst av bl. a. vildsvin. År 2013 återkallade samma Naturvårdsverk – med nya beslutsfattare och handläggare – det tidigare beslutet och startade en riktig ”krångelkarusell” kring vildsvinsfällorna.
Några nya vildsvinsfällor godkändes visserligen men besluten åtföljdes av så mycket regelkrångel att fällorna i praktiken inte kunde användas på ett meningsfullt sätt.Vi överklagade både beslutet att återkalla typgodkännandet av Sinkabirum L112 och regelkrånglet kring en ny fälla – Sinkabirum L119- till förvaltningsdomstolarna.
I slutet av 2014 avgjordes båda målen i Kammarrätten. I båda målen fick Naturvårdsverket bakläxa. Beträffande Sinkabirum L112 upphävde rätten helt och hållet beslutet från 2013 och konstaterade att verket inte haft fog för sitt agerande.I målet rörande Sinkabirum L119 upphävde rätten alla krångliga föreskrifter utom en

Domen i målet om Sinkabirum L112 har verket inte överklagat Den har därmed vunnit laga kraft. Detta innebär att Sinkabirum L112 är typgodkänd för fångst av vildsvin, räv, grävling och lodjur enligt det ursprungliga typgodkännandet från år 2007 och därmed också helt befriad från regelkrånglet i senare typgodkännandebeslut. Fällan får användas hela året enligt jakttabell och ska vittjas kväll och morgon. Sinkabirum L112 har ett större och friare användningsområde än den senare trypgodkända L119. Därför tillverkar vi numera vildsvinsfällan Sinkabirum endast som en förbättrad version av L112.

Har du en äldre vildsvinsfälla Sinkabirum L112 är den laglig att använda som den är men det är också tillåtet att förbättra fällan för att bl.a. få bättre ventilation.

Domen i Kammarrätten ang regelkrånglet kring Sinkabirum L119 överklagades av verket till Hdögsta Förvaltningsdomstolen som enligt beslsut 21 april 2016 avvisat verkets ansökan om prövningstillstånd.

Båda domarna är således slutgiltiga och har vunnit laga kraft.