Fällor och vildsvinsförvaltning

Fällfångst är en jaktmetod som – i jämförelse med andra jaktmetoder – har påtagliga fördelar. 90 procent av fångade grisar är årsgrisar. Det innebär att vildsvinsstammen beskattas från botten av ålderspyramiden på ett sätt som knappast uppnås med andra jaktmetoder. Fällfångat kött håller samma kvalitét som studsarskjutet kött men med klart mindre andel kasserat kött till följd av skottskador och blyfragment i slaktkroppen.
Det blir inga skadskjutningar och eftersök. Därmed inga skadade jakthundar.
Ska man då i förvaltningssammanhang uppmana jägarna att lägga undan bössorna och satsa på fällfångst istället?
Självklart inte. Men det finns goda skäl för att uppmana till både och. Den hitillsvarande utvecklingen av vildsvinsstammen visar att den årliga tillväxten inte gär att skjuta bort enbart med studsare. Det är därför nödvändigt att bredda jakten även med fällfångst.

Erfarenheter – med mer än 100 svin fångade i några fällor – visar att fällfångst har stor potential för att lokalt kunna reglera vildsvinens numerär. Om jaktformen breddades så att åtminstone var tionde vildsvinsjägare lärde sig att använda fällor som ett naturligt komplement till sin jakt skulle förutsättningarna att kontrollera stammmens tillväxt förbättras avsevärt. Och det är ju dit vi måste komma. En viltstam som skenar helt okontrollerat går inte att förvalta genom jakt.

Vad händer med vildsvinen om antalet inte kan regleras med jakt. Stränga vintrar, svält och sjukdomar är naturens sätt att lösa problemet. Stränga vintrar är enligt klimatforskare inte att räkna med. Svenska vildsvin har gott om mat. Sjukdomar framstår därför som det stora hotet.

I ett yttrande 2014-09-23 framhåller Statens Veterinärmedicinska Anstalt:
”SVA ser behovet av olika verktyg för att kunna förvalta vildsvinsstammen med rimliga arbetsinsatser, där också olika typer av fångstredskap behöver ingå. Förutom den ökade populationen och utbredning av vildsvin i Sverige så måste också förekomsten av allvarliga smittor beaktas när det gäller möjligheter att förvalta vildsvinsstammen. Spridningen av virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) till EU-länder som Polen, Litauen och Letdtland under 2014 medför att kunskap om och möjligheter till hantering av vildsvinspopulationer efterfrågas. Sjukdomen utgör en risk för dödlighet och smittspridning bland vildsvin och om smittan sprider sig från vildsvin till tamgrisar blir det förödande för grisnäringen och handeln med grisprodukter.”

Tydligare än så kan inte den nuvarande situationen beskrivas.