item19 m9

Undersökningsmetod.

Frågorna har skickats ut till ett antal användare med E-mail eller post. Inkomna svar numrerats och arkiveras. I redovisningen nedan anges endast svaret på frågorna.

E-mail adress eller annan adress eller underskrift anges ej. Samma förfarande tillämpas om svaren redovisas till myndighet.

Detta för att förhindra att uppgifter hamnar hos "djurvänner" av den sort som sågar sönder jakttorn eller bränner upp jaktskyttebanor mm.

Om namn på enskilda personer angetts i svaren har namnen ersatts med bokstäverna NN.

Användarerfarenheter av vildsvinsfällan Sinkabirum Kombi L112.
Insamlade från åren 2012 och 2013

1.Hur många år har du haft din vildsvinsfälla?

2.Hur många vildsvin har du fångat och hur stor del av dem har varit grisar över 60 kg?

3.Naturvårdsverket skriver: ”Förhöjda temperaturer inuti fångstredskap kan medföra en ökad risk för höga stressnivåer Förbud mot att använda fångstredskapet under vår- och sommarmånaderna samt under dagtid är nödvändigt för att minska denna risk.” Hur bra eller dåligt stämmer detta med dina erfarenheter?

4. Vad anser du om Naturvårdsverkets beslut och motivering till att endast tillåta fångst av årsungar i fälla?

5. Christer Pettersson är handläggare och vildsvinsexpert på Naturvårdsverket. I en intervju i tidningen Vildsvin säger han att ”Fällor blir aldrig en stor metod för att få ner stammen”. Vad anser du om det uttalandet?

6. På bifogad pdf-fil kan du läsa Naturvårdsverkets krav för typgodkännande av vildsvinsfälla Som synes är inskränkningar och villkor helt andra än de som gäller nu.
Vad anser du om det och hur bedömer du att det här förändringarna kommer att påverka möjligheterna att minska vildsvinsstammen genom fångst?

1
Tack för värdefull info! Tyvärr har jag inte byggt färdigt fällan ännu, men kan konstatera att vildsvinen blir bara fler och fler. Jag tror inte politiker och myndigheter har fattat vilket enormt problem som kommer om inget görs i tid. Vad jag förstår kommer inte vuxna djur att luras in i fällan så det problemet är löst. Rätt använda kan fällor bli ett viktigt sätt att hålla stammen nere! Det vore värdefullt att få del av vad andra med fungerande fällor erfarit. Lycka till med fortsatt typgodkännande!

2
Svar; 1 Det är tredje säsongen jag använder fällan.
2 16 st ,ingen över 60 kg.
3 Det är ingen större risk för förhöjda temperatuer eftersom fällan är placerad på skuggig plats.
4 Onödigt eftersom vuxna djur inte går i fällan.
5 Stämmer nog , men viktigt som komplement till drev och vakjakt.
6 Naturvårdsverket är fel ute ,villkor och inskränkningar bör minska för att kunna påverka vildsvinsstammen.

3
Här nedan kommer de svaren du efterfrågar:
1: 1.5 år
2: 0 grisar
3: Naturligtvis ska fällan ställas på en skuggig plats, så tempen inte blir hög i den vid igenslagning. Naturligt ställe under ett träd, inte mitt ute på en åker.
4: Vid samtal med jaktkollegor runt om i bygden(norra Skåne) är det i stort sett bara årsgrisar som går in i fällorna. En jaktgranne fick in två samtidigt en natt, och när han tittade till fällan på morgonen sov bägge årsgrisarna i den. Ingen som helst stress!
5: Stämmer. Jakt med hund är svårt, men det ger mycket bättre resultat än fällfångst.
6: Förslaget som lagts omöjliggör i stort sett fångst med fälla. Att endast fånga nattetid ( vilket det i de flesta fall idag görs, eftersom det är då grisarna rör på sig för födosök), verkar i det förståne vettigt, men sen inser ju den vane jägaren att det inte går att gillra och avgillra fällan två gånger dagligen - då är det aldrig nån gris som går i närheten av fällan. Det verkar vara en ren skrivbordsprodukt. Förslaget betyder ju också att om fällan slår igen klockan två på natten, måste jag som jägare köra dit senast klockan fyra, vilket verkar vara befängt. Grisen har ju lagt sig då för att sova i mörkret i fällan.

4
Hej. Eftersom jag haft bara haft mina fällor i ett par månader blir inte alla
svar så tydliga. .
1. Jag har haft mina två fällor i två månader.
2. Jag har inte fångat några vildsvin ännu eftersom jag inte hunnit montera fällorna.
3. Vildsvin trivs där det är dunkelt och gömmer sig gärna i t.ex. granskog på dagen. En fälla placerad på sådana platser, där den inte solbelyses, kan inte rimligen ge mer än en obetydlig stegring av temperaturen jämförlig med om svinet rört sig ut i mindre kompakt vegetation.
4. Av myndighetens ordval framstår det som att fällfångst av vuxna djur inte ska tillåtas endast eftersom det inte kan uteslutas att vuxna djur kan tänkas  skada sig. Bör man alltså av samma skäl inte tillåta biltrafik eftersom det inte kan uteslutas att den är farlig eller finns det några positiva argument för att fångst av vuxna vildsvin inte bör tillåtas?
5. Jag anser att med de regler som Naturvårdsverket föreslår kommer detta uttalande att bli en självuppfyllande profetia. Detta sätter mig i en ohållbar situation eftersom jag inte hinner hålla efter stammen enbart genom andra jaktmetoder och samtidigt driva ett jordbruk. Vildsvinsstammen i området där min gård är belägen ställer redan till stora markskador och växer ännu i antal
6. Se. fråga 5.

5
1. 4 år
2. 6 vildsvin fångade. Bara ett av dessa vägde lite över 60 kg.
3. Jag har bara brukat fällan kortare tider under vinterhalvåren. Vildsvin går inte i fällan dagtid. Någon stress har jag inte märkt av.
4. Hur i helvete ska man kunna styra detta. Ska man sätta upp en skylt. ENDAST ÅRSUNGAR ÖNSKVÄRDA.
5. Alla metoder måste till.6. Förutsättningarna att fånga vildsvin kommer att försämras.Jag har ett larm på fällan.

6
Bra initiativ, de nya reglerna skulle inskränka effektiviteten av fällorna, LRF måste rimligtvis ha synpunkter på detta förslag.
1. 4 år?
2. 0. Fällan har endast använts sporadiskt när det varit problem. Vi har dock inte lyckats fånga någon gris under den tiden.
3. Jag har inga erfarenheter att gå på, men rimligtvis vittjar man fällan på morgonen. Risken att nattaktiva djur skulle gå i fällan under dagtid är mycket liten.
4. I praktiken blir detta mycket svårt. Fällorna skulle då behöva byggas om så att större grisar fysiskt inte kommer in i fällan. Problemgrisar är ofta en kull med fjolårsgrisar utan ledare.
5. Grisar är kloka djur, och kommer att lära sig att fällan är farlig. Att förlita sig helt på fälla är inte en god idé.
6. Rent praktiskt är villkoren inte lätta att uppfylla. Levande-fällor för andra djur kräver vittjing 2 gånger per dag - varför skulle det krävas utökade regler för vildsvin? Är det rimligt att folk ska gå upp innan solens uppgång för att stänga en fälla för nattaktiva djur?  Lycka till Evald!

7
1. Jag har haft min fälla i 1 år.
2. Jag har fångat 3 st och ingen har vägt över 60 kg.
3. Till och börja med placerar väl ingen människa sommartid en fälla så att den utsetts för direkt solljus, det är först då man kan få för höga temperaturer ( +18 c ), frånsett dagar alt. tiden då medleltemperaturen överstiger densamma. Vid för varm väderlek under sommaren andvänder jag inte fällan, dom djur som jag har fångat har absolut inte visat några tecken på stress, dom har varit väldigt lugna och vid samtliga tillfällen har dom när jag har öppnat inspektionsluckan legat och vilat sig.  Jag tycker förövrigt att berörda parter skall ställa resonemanget i relation till en vägtransport av djur,  exempelvis mellan södra norrland och norra Tyskland  ifråga om tider, temperaturer, stress mm.
4. Det reglerar sig självt större djur än årsungar går inte i fällan.
5. Ja, det beror ju helt och hållet på hur stor stammen kommer att bli. Fälfångst är ett bra sett att reglera stammen på, samtidigt som man har dom under uppsikt, om man upptäcker att stammen börjar bli för stor, ja då är det till att ta fram bössan.
6. Det här med foder tycker jag är bara nys,  lodjur eller räv går inte i en fälla där det luktar svin, men för säkerhetsskull skulle det levereras så pass mycket svin urin mm tillsammans med fällan så att man snabbt kunde vittra in den ordentligt.   

8
Jag svarar obketivt från min sida angående ditt mail. Det jag högst anser osannolikt är att ett beslut på godkännande kan dras tillbaka. Jurist borde kunna hjälpa dig i frågan. Anser det löjligt då en producent favoriseras och kundens val av fälla försvåras.
1. Jag har haft min fälla i 4 år.
2. Endast ett vildsvin har fångas då en brungris. De äldre går inte in i fällan. Har haft flera grävlingar som har utlöst fångst. Släppta alla av markägaren.
3. Då jag har sågat ut luft hål i fällan så har jag gjort vad jag kan. Kan det inte vara så att ljuset då stressar en fångad gris då den får stimuli av ljuset. Vad säger forskningen. Fakta?
4. Anser det konstigt då de större grisarna inte gärna går in i fällan, om de skulle fångas så kan man ju släppa ut i friheten igen.
5 Att markägare samt jakträttsinnehavare har en större möjlighet att decimera stammen vid problematik anser jag det är fel det uttalandet.
6. Vilka normala människor har tid att åka flera mil på natten och då inom två timmar för avlivning i fällan. Skall man arbeta så kommer detta lagförslag att inte följas av alla. Regler som inte kan följas helt ut är förkastat. Att vittja fällan villka åker ut och aktiverar fällan på sena kvällen och får gå upp mitt i natten för att avgillra den. Kanske ett fåtal av jägarna som har fälla kommer göra efter direktiv. Min egen sinkabirum är öppen och säkrad då jag inte i nuläget kan följa gällande regler. Är märkt efter typgodkännande mm

9
Fråga 1.  1 år.
2. 11 st, 1 st.
3. Visst blir det varmt under sommarmånaderna, men dom som jag har fångat ligger ner och vilar när man smyger fram till fällan.
4. Dumt, nu har jag bara fått en över 60 kilo, men den satt och var helt lugn när jag kom fram.
5. Helt felaktigt, jag har inte lyckats få vildsvin på något annat sätt, samt även flera vid samma tillfälle.
6. Man kan ju inte med bästa vilja påstå att det blir enklare, det är ju redan nu ganska mycket passande. Om vi skall ha ned stammen så är ju inte det här rätt väg att gå.

Till sida 2

Övrigt Bygg fällor själv Fångsttips Tillbehör fångst,jakt Fällor för levandefångst Slagfällor dödande Priser beställning Till startsida Företaget